สวัสดี ฉันคือ AlarmMon!

ถ้าคุณใช้ iphone มีสิ่งควรตรวจสอบก่อนเพื่อให้แน่ใจว่า alarm ของคุณจะทำงานอย่างถูกต้อง

1. หลังการตั้งค่าการปลุก ห้ามปิดแอพพลิเคชัน ด้วยวิธี กดปุ่ม home สองครั้ง

คุณต้องปล่อยให้ AlarmMon รันอยู่เบื้องหลังเพื่อให้ alarm ทำงานตาม character ที่คุณตั้งค่าไว้
ถ้าคุณพยายามปิด AlarmMon alarm จะไม่ทำงานตาม character ที่คุณตั้งค่าไว้แต่จะทำงานโดยเป็น Pico(Chicken) แทน

2. บน silent mode Alarm จะทำงานตามที่ตั้งค่าไว้ก็ต่อเมื่อคุณปล่อยให้ app ยังรันอยู่เบื้องหลังเท่านั้น

ถ้าคุณไม่ได้ปล่อยให้ AlarmMon รันอยู่เบื้องหลัง จะมีแค่การสั่น บน silent mode เท่านั้น

3. เมื่อ AlarmMon ไม่ได้รันอยู่เบื้องหลัง

Silent Mode : “ได้เวลาตื่นแล้ว” การแจ้งเตือนจะทำงานพร้อมการสั่นโดยไม่มีเสียง
Ring Mode : แทนที่จะเป็น character ที่คุณตั้งค่าไว้ Pico(Chicken) alarm จะทำงานแทนโดยที่ระดับความดังของเสียงจะเป็นไปตามที่ตั้งค่าไว้ในโทรศัพท์

4. จะไม่มีเสียงใดๆเกิดขึ้น ถ้า iphone ถูกตั้งค่าอยู่ในโหมด “Do Not Disturb”

5. กรุณาตั้งค่าเสียง โดยไปที่ การตั้งค่า>การแจ้ง>AlarmMon ที่เสียง ให้เลื่อนเป็น เปิด

ถ้าคุณเปิดแอพก่อนที่จะเข้านอนและปล่อยให้แอพทำงาน alarm จะทำงานเป็นปกติตามที่ตั้งไว้

ขอบคุณ